Nye krav til innmåling av rør og ledninger!

Nye krav til innmåling og dokumentasjon er hovedelementene i den nye ledningsforskriften som trer i kraft fra 1. juli 2021. Denne krever registrering av x-, y- og z-koordinater på alle nye ledninger under bakken og disse skal måles på åpen grøft i bebygde områder. I tillegg anbefales geotaggede bilder som en del av dokumentasjonen.

De nye myndighetskravene i Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag er laget for å sikre mer robuste nett, og dermed spare samfunnets ressurser, ved at antall graveskader reduseres. Dessuten vil dette tvinge frem bedre datakvalitet hos netteierne, noe som også vil bidra til økt verdi og lønnsomhet i de respektive selskapene.

Smallworld har kunnet ivareta 3D innmålingsdata, som en del av standard funksjonalitet, de siste 15-20 åra, hvilket våre kunder innenfor fjernvarmenett først og fremst har benyttet seg av. Fiberoperatørene har imidlertid ikke hatt like mye fokus på å registrere høydeangivelser, de har hittil vært fornøyde med å se sine kabler i 2D-kart.

Smallmap GPS, se skjermbildet til venstre, er et tilleggsprodukt til Smallworld som tilbyr 3D-innmålinger direkte fra felt til dokumentasjonssystemet, uten behov for manuell håndtering av filformater eller ny inntegning i kartet. Her finnes også en automatisert generering av nettdokumentasjon fra innmålte data, som er meget tidsbesparende for å dokumentere nytt nett eller korrigere eksisterende nett.

– Med Smallmap GPS får man en hurtig innmålingsprosess, og dermed mulighet for å oppfylle kravet om innmåling på åpen grøft, sier Kristian Karlsen, Key Account Manager i Smallworld Nordic. – Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder på produktet, de forteller oss at løsningen er både enkel i bruk og meget driftssikker. 

Fra 1. juli vil betingelsene altså endre seg for fiberoperatørene, og andre som har kun har målt inn i 2D til nå, da heretter plikter å måle inn og lagre høydedata også. Fiberforening.no har tatt dette på alvor, og har begynt å forberede sine medlemmer på det nye regimet.

– Det er viktig at vi som bransjeforening hjelper våre medlemmer med å forstå hvordan de skal forholde seg til denne endringen, forklarer Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no, på bildet til høyre. – Smallworld er blant de medlemmene som her kan bidra til fellesskapet, i samarbeid med andre leverandører, med kompetanse og løsninger som gjør netteierne i stand til å oppfylle myndighetenes krav.

Fiberforening.no jobber nå med å inkorporere kravene fra ny ledningsforskrift, samt Kartverkets veilleder for Stedfesting av ledninger i grunnen, i sin standard Robust Fiber, med tilhørende sertifisering, innen 1. juli.