Telekom

Komplett dokumentasjon av fibernett, koaksnett og radio-linker

Full oversikt over nettverk og utstyr, både inne i tekniske installasjoner og ute i periferien, er avgjørende for operatører for å kunne drive effektiv håndtering og utvikling i et stadig mer konkurranseutsatt marked, med press på marginer og høye forventninger til leveranseevne. Smallworls Systems AS tilbyr komplette løsninger for dokumentasjon for alle faser gjennom nettenes livsløp.

For å kunne være konkurransedyktige må dagens telekom-aktører ha en effektiv operasjon, som inkluderer fokus på datakvalitet, integrasjoner mellom systemer og veldefinerte rutiner for oppdatering og bruk av data. Smallworld er en portefølje av dokumentasjonsverktøy designet for å møte disse behovene, basert på GEs velprøvde GIS-teknologi, omfattende funksjonalitet og fleksible muligheter for kundetilpasninger.

Smallworld er i bruk hos en rekke ledende telekom-selskap verden over. I Norden benyttes løsningene av en rekke store nasjonale/nordiske selskaper, som GlobalConnect, Telia og Telenor, og av regionale eiere av fiber- og coax-nett.

 

Smallworld støtter prosessene gjennom telenettets livssyklus

Salg:
GE Smallworld Network Inventory støtter salgsprosessen, både ved nye utbygginger og fortettinger, ved at informasjon om eksisterende infrastruktur sammenstilles med data om f.eks demografiske forhold for å gi innsikt i hvor teleoperatører vil ha størst effekt av sin salgsinnsats.

Analyse:
Ved beslutninger om utbygging av nett er det avgjørende å ha eksakt oversikt over ledig kapasitet i kabler, rør, skap og rom. Smallworld kombinerer slik innsikt med digitale kart, adresseregister og kundedata i effektive analyseverktøy, som gir riktige underlag for vurderinger om nettutvikling.

Planlegging og design:
Smallworld tilbyr løsninger for planlegging og design av nett, fra trasé-layout og plassering av skap, til dimensjonering av rør og kabler. Verktøy for automatisert dokumentasjon av et stort antall kundeaksesser bidrar til vesentlige tidsbesparelser. Tilgang til planer ved befaring i felt, og muligheter for korrigeringer, er avgjørende i denne fasen.

Utbygging:
Smallworld er tilrettelagt for å understøtte arbeidsordre og prosjektleveranser gjennom komplett oversikt over utstyr og oppgaver som er involvert, samt rapportering på fremdrift og kostnader. Kvalitetsverktøy bidrar til effektiv verifisering av as-built dokumentasjonen gjennom forhåndsdefinerte automatiske kontroller og konfliktløsning. GPS-innmålinger, med cm nøyaktighet, kan importeres direkte fra grøft til database i sanntid.

Leveranse:
Ved hjelp av Smallworlds omfattende løsning for dokumentasjon av logiske forbindelser, kan kundesamband oppdateres når aktiveringsordren utføres. Dermed kan Homes Connected (HC) fleksibelt og hurtig legges til på allerede fysisk dokumentert Homes Passed (HP), uten at denne må endres. Smallworld kan integreres med andre støttesystemer for å sikre en automatisk leveranseprosess fra kundens bestilling til oppkobling og drift.

Drift:
Et veldokumentert nett er et glimrende utgangspunkt for den daglige tekniske driften hos en teleoperatør, fordi alle involverte har tilgang til riktig informasjon, og med det kan ta de riktige avgjørelsene når hvert minutt teller. Oversikt over alle kundeaksesser, kjernenett og alle noder i nettet sikrer kvalitet i planlagt arbeid i nettet, reduserer nedetid ved feil og gir oversikt over omfang og konsekvens av hendelser. Enkel tilgang til data i felt gjør mannskaper ute på feilrettingsoppdrag selvhjulpne og effektive, og dermed kan feil rettes fortere. Smallworld kan integreres med driftssystemer for å understøtte god oversikt over tilstanden i nettet, driftsanalyser og varsling til kunder, for å nevne noen av de mange mulighetene som ligger i å kombinere data og funksjonalitet på tvers.

Smallmap gir enkel og web-basert tilgang til nettdata

Smallmap er ideell for bruk av entreprenører, selgere, ledelse og andre som trenger hurtig og enkel tilgang til informasjon om nettverk og utstyr!

Les mer om Smallmap her!